Mesures d’higiène i protecció

 

 

tragantDansa ha elaborat el següent protocol, per tal d’adaptar-nos al compliment de les mesures de distanciament, higièniques i protecció establertes en el Pla per a la Transició cap a una nova Normalitat. Aquestes mesures poden variar segons com es trobi la situació.

 

 Neteja i desinfecció de l’espai

 • Abans de tornar amb les classes presencials, hem adequat i posat a punt tots els espais per tal d’assegurar que les classes es puguin desenvolupar amb tranquil·litat.
 • Reforçarem el servei de neteja – desinfecció de l’espai, posant especial atenció a les superfícies on es realitzaran les classes, així com els altres espais de la sala com l’entrada i el lavabo.
 • Entre classe i classe es ventilarà i desinfectarà l’espai. També es procedirà a la desinfecció diària dels dispositius electrònics dels quals se’n faci ús: cadena de música, interruptors, intèrfon, etc.
 • L’alumnat no podrà fer ús dels vestuaris ni de les dutxes.
 • Disposarem de gel desinfectant i sabó de mans en tot l’espai.

 

Inscripcions i desenvolupament de les classes

 • Les inscripcions i els pagaments dels cursos es faran ONLINE, tant si es fan cursos sencers com si es participa en les classes soltes.
 • Els grups de les classes seran reduïts, per tal de respectar la distància de seguretat de dos metres entre els alumnes.
 • A les classes evitarem el treball de contacte i de proximitat. També queden exclosos els exercicis amb materials com estores, gomes, pilotes, taburets, etc.
 • S’utilitzarà mascareta en tots els moments i espais tret del moment de pràctica.

 

Accés a les instal·lacions

 • L’entrada serà de forma escalonada per tal de no coincidir amb més gent a l’entrada. Obrirem 10min abans de la cada classe.
 • Únicament l’alumnat tindrà accés a les instal·lacions.
 • L’alumnat haurà de treure’s les sabates i rentar-se les mans en entrar a l’espai. En cas que portin objectes personals com bosses o motxilles, se’ls hi donarà una bossa de plàstic perquè les guardin.

 

Per poder incorporar-se a les classes, l’alumnat haurà de reunir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecció
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.